Mission

Asmildkloster Landbrugsskole er en landbrugsskole, oprettet i 1908 og som lige siden sin begyndelse har beskæftiget sig med uddannelse af medarbejdere og ledere til landbruget.

Skolen tilbyder hele landmandsuddannelsen samt landbrugets lederuddannelser til aktive, fagligt dygtige og udviklingsorienterede elever, der ønsker at blive landbrugsassistenter, faglærte landmænd eller leder i landbruget, som lønmodtager eller som ejer af egen virksomhed.

Med uddannelserne ønsker Asmildkloster Landbrugsskole at give eleven viden, færdigheder og holdninger, som udvikler den enkelte til en dynamisk, innovativ og selvstændig medarbejder og leder i dansk og internationalt landbrug. Skolen vil via sine lederuddannelser styrke den enkeltes selvstændighed og muligheder som leder eller selvstændig landmand.

Mål

Målet er, at uddannelsen kvalificerer eleven til arbejde i landbruget med vægt på ansvar og respekt for såvel dyr som natur. Samtidig er målet at give eleven forudsætninger til at fortsætte i en kompetencegivende videreuddannelse, eksempelvis via kombinationsforløb EUX-landbrug, som skolen har etableret i samarbejde med Viborg Gymnasium og HF.

Hovedopgaverne i 2018 og fremadrettet vil koncentrere sig om implementering af OK13/Lov409, EUD-reformen samt implementering og udvikling af EUX-forløbet på hovedforløbsniveau sammen med Viborg Gymnasium og HF. Dette omfatter arbejde med lærersamarbejde, uddannelseskoordinering og studiemiljø på begge skoler.

Skolens udsyn lokalt, nationalt og internationalt søges styrket via samarbejde med andre landbrugsskoler. Skolen er pt. deltager i Erasmus-projekt med udsendelse af Gf-elever i praktik. 2 andre projekter med lærerudveksling og praktik for elever efter grund- og hovedforløb er i ansøgningsfasen sammen med EUROPÆA, Travel to farm og Danske Landbrugsskoler.

Handlingsplan – Øget gennemførelse

Asmildkloster Landbrugsskole udarbejder en årlig handlingsplan for styrkelse af vores elevers gennemførelse af deres valgte uddannelse. Arbejdet følger krav i aftalen om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser, oktober 2014. Handlingsplanerne tager afsæt i de fire overordnede mål med erhvervsuddannelserne, og dermed de opstillede 8 indikatorer.

Handlingsplanen udarbejdes således at den er relevant og involverende for undervisningen og tilknyttede funktioner.

Handlingsplanen indgår i kvalitetsarbejdet og drøftes i skolens bestyrelse og især på Pædagogiske møder. Hvor relevant indgår der også drøftelser i skolens driftsgruppe, som bl.a. har ansvar for fritids- og skolehjem.

Handlingsplanen skal medvirke til at den enkelte medarbejder holder fokus på fastholdelsesopgaven i sit daglige arbejde.

Handlingsplanen for øget gennemførelse skal have nøje sammenhæng med skolens strategier for fastholdelse.

Selvevaluering forløb – ESB-Netværket
Asmildkloster Landbrugsskole arbejder med evalueringsprocesser med inspiration fra ESB-netværket der bistår medlemmerne, så de kan udvikle og virkeliggøre en fælles evalueringskultur. Selvevaluering gennemføres på alle uddannelsesforløb dvs. PÅ GF1, GF2, HF1, HF2, Produktionsleder, Agrarøkonom. Skolens forløbskoordinator er ansvarlig for denne processen og udarbejder en opfølgningsplan.
 
Asmildkloster Landbrugsskole offentliggør planerne på skolens hjemmeside.
 

Løbende forløbsevaluering

På alle forløb gennemføres midtvejs- og slutevaluering jf. skolens retningslinjer herfor. Evalueringerne sammenfattes af forløbskoordinatoren og indgår i det løbende opfølgningsarbejde og kvalitetsudvikling af de enkelte forløb.
 

Forløbsmøder / Koordinatorer

Forløbsmøder der afvikles 3-4 gange, før-under- og efter et forløb er igangsat er et væsentligt forum for evaluering og iværksættelse af handlinger til forbedret kvalitet. Skolens uddannelsesledere deltager i alle forløbsmøder. På forløbsmøderne gennemgås selv-, midtvejs- og slutevalueringerne. Der besluttes hvilke tiltage der skal iværksættes og skolens opfølgningsplan opdateres i forhold hertil.
 

Opfølgningsplan

Ansvaret for skolens opfølgningsplaner (forløbsniveau) er hos skolens uddannelsesledere, der udfører arbejdet i samarbejde med forløbskoordinatorerne og underviseren på de enkelte forløb. 2 gange årligt i Februar og Juni, gennemgås indsatserne i opfølgningsplanerne med skolens forstander.
 

Kvalitetsrapportering

Kvalitetsresultaterne præsenteres for skolens bestyrelse hvert halvår som en del af Asmildkloster Landbrugsskoles kvalitetssystematik.Resultaterne af ETU, UMV, APV og VTU målingerne indgår i skolens løbende kvalitetsarbejde i forbindelse med bestyrelsesmøder, ledelsesmøder, pædagogiske møder og personalemøder.

Introduktionsprogram for nye medarbejdere

Skolens introduktionsprogram fremgår af dette dokument;
 

APV – Fysisk Arbejdsmiljø

Skolens opfølgning på seneste APV – fysisk arbejdsmiljø fremgår af dette dokument;
 

APV – Psykisk Arbejdsmiljø

Skolens resultat og opfølgning på seneste APV – Psykisk arbejdsmiljø fremgår af dette dokument
 

Elevtrivselsundersøgelse – ETU

Skolens resultat af seneste ETU fremgår af dette dokument;
 

Undervisningsmiljøvurdering – UMV

Skolens resultat af seneste UMV fremgår af dette dokument;
 

Virksomhedstilfredshedsmåling – VTU

Skolen gennemfører VTU jf. MBUL’s koncept herfor.
 

Strategiseminar

Skolen afvikler strategiseminar i juni 2018. I dette arbejde indgår blandt andet resultater af ETU, VTU, APV, UMV samt øvrige for skolens strategiarbejde relevante informationer.   Strategiseminar og strategiplaner indgår som en del af skolens løbende kvalitetsarbejde i forbindelse med møder, budgetlægning, samt de årlige opfølgningsplaner.

Budgetlægning

Resultaterne kvalitetsarbejdet indgår i arbejdet med det kommende års budget. Skolens budget udarbejdes samlet og godkendes af bestyrelsen.

Det er skolens hensigt at udarbejde og kommunikere et realistisk og holdbart økonomisk budget, således at alle medarbejdere kender den økonomiske status, og løbende kan handle i overensstemmelse hermed.

Nørresøfløjen skolehjem Asmildkloster

UVM, skriver om Fælles didaktisk og pædagogisk grundlag:

De enkelte erhvervsskoler skal i højere grad arbejde med at etablere et fælles pædagogisk grundlag. På den enkelte skole skal der vedtages og implementeres et fælles didaktisk og pædagogisk grundlag, som afspejler de udfordringer, der knytter sig til planlægning og gennemførelse af både den teoretiske undervisning og værkstedsundervisningen, i forhold til den enkelte elevgruppe.”

”… i højere grad”: Formuleringen udspringer af en antagelse om, at erhvervsskolerne allerede i en eller anden udstrækning arbejder ud fra et fælles didaktisk og pædagogisk grundlag. Med initiativet ønskes således en styrkelse af dette grundlag primært gennem en ”etablering”, hvilket betyder at organisere og iværksætte noget, jf. Nudansk Ordbog. Der lægges således op til en systematisk implementering. En systematisk implementering indebærer, at skolen planlægger, hvordan det fælles pædagogiske og didaktiske grundlag praktiseres i aktiviteter i den enkelte lærers undervisning og i skolens læremiljø.

”…fælles”: Det didaktiske og pædagogiske grundlag er fælles for den samlede skoles afdelinger og uddannelser, men vil udmønte sig i forskellige aktiviteter, der er relevante for skolens forskellige afdelinger og uddannelser. Det er således et fælles anliggende for den samlede skoles ansatte at praktisere en fælles vedtaget konstruktiv didaktik og pædagogik i hverdagen. Det betyder fx, at det er en del af skolens kultur at invitere til, at lærerne diskuterer og reflekterer over, hvordan de bedst videreudvikler undervisning og læremiljø, hvordan udfordringer i den enkelte lærers undervisning eller i skolens læremiljø kan tackles o.a. I ”fælles” indgår dermed, at den enkelte lærer ikke skal slås og ”gå og putte” med problemer i sin undervisning alene, men at det er en naturlig del af hverdagen at vende pædagogiske og didaktiske problemstillinger med kollegaer og ledelse. Fællesskabet kan blandt andet styrkes ved, at der i større udstrækning er åben dør til den enkelte lærers undervisning, fx gennem kollegasupervision, samt at ledelsen udviser oprigtig interesse og engagement i den enkelte lærers arbejde.

”…didaktisk”: Didaktik betyder undervisningslære og drejer sig om, hvordan læreren planlægger undervisningens indhold og metode under hensyntagen til fx læringsmål og elevforudsætninger. Endvidere om de overvejelser og refleksioner læreren gør sig i forbindelse med planlægning af undervisningen.

Didaktikken bestemmes i stor udstrækning af, hvilket fag eller kompetencer læreren underviser i, hvorfor den enkelte lærer er nødt til at ”oversætte” det fælles didaktiske grundlag i sin undervisningsplanlægning og -gennemførelse i fx matematik, materialelære eller værkstedsaktiviteter.

”…pædagogisk”: Pædagogik er læren om opdragelse, undervisning, uddannelse og dannelse. Pædagogikken er således med til at sætte rammerne for skolens læremiljø, aktiviteterne i klasseværelser og værksteder

og dermed for skolens didaktiske praksis.

”…grundlag”: Det pædagogiske og didaktiske grundlag er udgangspunkt for de aktiviteter, som skolens ansatte foretager. Skolens aktiviteter hviler på dette grundlag, hvilket indebærer, at skolen også tager sit afsæt her i fx administrative, organisatoriske og indretningsmæssige fornyelser.

Se skolens FPDG her

Loven om gennemsigtighed og åbenhed skal forbedre borgernes muligheder for at sammenligne skoler, uddannelser og uddannelsesinstitutioner.

Asmildkloster Landbrugsskole er ikke selv umiddelbart i stand til at tilvejebringe alle disse oplysninger, idet de blandt andet vedrører elever/studerendes færden, efter at de har forladt skolen.

Ministeriet for Børn og Undervisning stiller en lang række databaser og notater om uddannelsesstatistik til rådighed som kan tilveejbringe disse oplysninger.

Se en kort beskrivelse af nøgletallene her

Frafald og overgangsstatistik

Beskæftigelsesprocent

Nøgletal for de 4 klare mål

Tilmeld dig

Læs mere

Studiemiljø

Læs mere

Besøg Asmildkloster

Læs mere