Brev til læremestre - Juni 2021

Viborg den 30. juni 2021,

 

Lad os tage ekstra godt imod alle de nye elever i Danmarks Landbrug

 

Kære læremester

Noget er anderledes i år – primært grundet Covid-19.

Grundforløb2 eleverne på landets landbrugsskoler startede med at eleverne var hjemme og modtog online undervisning i januar og februar måned. I starten af marts fik vi lov til at genåbne med 50% fremmøde, hvilket betød, at eleverne i praksis var på skolen hver anden uge. Først fra d. 26/4 har vi haft alle elever på skolen igen, på fuld tid.

Helt lavpraktisk har nedlukning og online undervisning selvfølgelig haft den betydning, at vi ikke har haft så nemt ved at få afviklet alle dele af undervisningen.

Tilbage på skolen, har eleverne også helt naturligt skullet finde deres sociale ståsted og lære skolens rammer og undervisere at kende på ny. Det har krævet mange ressourcer, samtidig med, at der jo har været et landbrugsfag der skulle læres.

Nogle elever vil derfor få brug for mere introduktion og guidning fra læremester og nye kolleger.

Det gode er at vi aldrig har haft en årgang der er så trænede i brug af PC, Teams og tilhørende programmer – det håber vi du trods alt du kan få gavn af.

Det betyder, at vi gerne vil bede om, at du som læremester har et øget fokus på især opstarten af elevens praktikperiode. Tjek at eleven har forstået de givne opgaver og har forståelse for de fagudtryk og begreber der bruges på din ejendom.

Hvis der skal bruges maskiner eller håndværktøj som en del af elevens hverdag, så vær også opmærksom på elevens tekniske forståelse og at erfaring ikke er en selvfølge.

Og ellers skal du jo gøre alt det du plejer at gøre godt, nemlig at udvikle elevens viden, færdigheder og kompetencer i landbruget.

Det er ”ingens” skyld at tingene i år er anderledes og med tålmodighed og samarbejde vil både du, din elev og skolen sammen nå langt.

Hvis du møder udfordringer i samarbejdet med din elev eller har spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte din landbrugsskole for et godt råd eller en hjælpende hånd.

Med ønske om en god praktikperiode for alle og god sommer.

Med venlig hilsen

Asmildkloster Landbrugsskole

 

Lars Møgelbjerg Andersen

Forstander

 

Opslag af elevstillinger i landbruget

Kære landmand,
Du kan opslå ledige stillinger i din virksomhed på skolens “job-væg”. Den er synlig på skolen og bruges af mange der søger praktikplads / job i landbruget.

Stillingsopslaget må fylde en A4 side og sendes til asmildkloster@asmildkloster.dk

Fra modtagelsen er stillingsopslaget synligt på tavlen i 2 måneder, herefter tages det ned. Er din stilling fortsat ledig herefter må du sende et ny e-mail med dit opslg, så hænger vi det op igen.

Servicen er gratis.

Godkendelse som praktiksted

En godkendelse som praktikplads er normalt gældende i 4 år, men kan i særlige tilfælde være gældende for en kortere periode.

Der er som regel begrænsninger i den periode, den enkelte elev må være i virksomheden – normalt halvdelen af uddannelsesperioden.

Der fastsættes begrænsninger i antallet af elever under hensyntagen til produktionsomfang og antallet af beskæftigede på virksomheden, der kan påtage sig et uddannelsesmæssigt ansvar for oplæring af elever.

Ansøgning om godkendelse

For at blive godkendt som praktikplads skal virksomheden udfylde og indsende et ansøgningsskema. Følg den “blå kasse” på hjemmesiden her.
Ansøgningsskemaet sendes direkte, når den er tastet elektronisk eller vedhæftes en e-mail og sendes til  info@judd.dk.
Såfremt man ikke har mulighed for at sende skemaet pr. mail, kan skemaet sendes med almindelig post.

Klagemulighed

Afgørelse om godkendelse til praktikvirksomhed vil i alle tilfælde blive foretaget ud fra en konkret vurdering af virksomheden, herunder en vurdering af om virksomheden kan gennemføre praktikuddannelsen i overensstemmelse med uddannelsens mål og om virksomheden kan give elever tilfredsstillende oplæringsforhold.
En eventuel klage over et afslag på godkendelse skal skriftligt fremsendes til Undervisningsministeriet, Ankenævnet vedrørende praktikpladser, Vester Voldgade 123, 1552 København V.

Uddannelsesaftale

En erhvervsuddannelse gennemføres på baggrund af en uddannelsesaftale. Her er links til UVM’s informationssider herom.

Generel information

Her finder du links til formularer vedrørende uddannelsesaftaler

Praktikerklæringer

Som læremester og praktikvirksomhed har du sammen med skolen ansvaret for at praktikuddannelsen sammen med skoleundervisningen fører til, at eleven kan nå de fastsatte mål for uddannelsen.

Dette samspil mellem skole og praktikplads udmønter sig bl.a. i krav om udfyldelse af praktikerklæring forud for en skoleperiode.

Praktikvirksomheder skal udfylde en praktikerklæring hver gang en elev har gennemført en praktikperiode. Praktikvirksomheden skal gennemføre praktikuddannelsen så de sammen med skoleundervisningen fører til, at eleven kan nå uddannelsens mål. Virksomheden skal gennemføre praktikuddannelsen i et aktivt samspil med skolen.

Ved afslutning af en praktikperiode forud for en skoleperiode skal praktikvirksomheden udstede en praktikerklæring til eleven og skolen.  Praktikerklæringen skal udfyldes i samarbejde med eleven og skal indeholde oplysninger om, hvilke arbejdsområder og funktioner eleven har været beskæftiget med i virksomheden, og angivelse af virksomhedens vurdering af elevens eventuelle særlige behov med hensyn til efterfølgende skoleundervisning og praktikuddannelse.

AFSLUTTENDE PRAKTIKERKLÆRING

Når en elev afslutter sin uddannelse med en praktikperiode skal praktikvirksomheden udstede en afsluttende praktikerklæring. Hvis praktikuddannelsen afsluttes med skolepraktik, udstedes den afsluttende praktikerklæring af skolen.

Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug kan først udstede uddannelsesbevis, når skolebevis og afsluttende praktikerklæring er udstedt og fremsendt til sekretariatet for Jordbrugets Uddannelser.

Her er link til download af praktikerklæringer

Løn - elever - Asmildkloster

Virksomheden skal aflønne eleven under både praktikperioder og skoleophold fra den dag uddannelsesaftalen træder i kraft. Der er imellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og Fagligt Fælles Forbund (3F) indgået en overenskomst om bl.a. arbejdstid, løn og arbejdsforhold for elever.
Eleven ansættes i virksomheden som lønmodtager med elevløn. Lønnen skal mindst udgøre den løn, der er fastsat ved kollektiv overenskomst for området.

Elever som starter uddannelsesforløbet med grundforløbet uden uddannelsesaftale kan søge SU, hvis de er fyldt 18 år.

Yderligere oplysninger omkring løn og ansættelsesforhold ved barsel, ferie, sygdom m.m. kan fås ved henvendelse til lønmodtagerorganisationer, arbejdsgiverorganisationer eller kommuner.

Du kan læse mere om løn og ansættelsesforhold her.

Refusioner fra AUB

Se regler for refusion til arbejdsgiver fra AUB – HER

Undervisningsfrie dage

Hvis du har en uddannelsesaftale med en elev, der skal på skoleophold på Asmildkloster Landbrugsskole i 2021 vil vi gøre dig opmærksom på, at der i perioden er følgende undervisningsfrie dage

  • Uge 7, 2021 (dog undtaget Afkortet forløb og Hovedforløb2)
  • 29., 30. og 31. marts 2021 (Påsken) – Dog undtaget Gf2 EUD
  • 14. maj, 2021 (Dagen efter Kr. Himmelfartsdag)
  • Uge 42, 2021 (Efterårsferien)
  • 22. december, 2021 – 2. januar 2022 (begge dage incl.) (Juleferien)

I undervisningsfrie perioder er eleven forpligtet til at vende tilbage til virksomheden, med mindre det er aftalt med dig som læremester, at eleven skal afvikle optjent ferie disse dage.

Ønsker du mere information?
Du er altid  velkommen til at kontakte os, hvis du har yderligere spørgsmål.  

Gå til kontakt os