Til dig, der er i gang med dit skoleforløb

Vi har samlet den vigtigste info om dit skoleforløb til dig, der er elev på Asmildkloster Landbrugsskole.

info til elever

Her finder du information om din uddannelse. Det gælder bl.a.

  • eksamensregler
  • undervisningsplaner
  • studievejledning og særlig støtte

Viden om din uddannelse

Indstilling til eksamen og/eller afgivelse af standpunktskarakter

Ved afslutningen af en skoleperiode og/eller ved afslutning af uddannelsen indstiller skolen dig til prøve og/eller der afgives standpunktskarakter. Du kan normalt kun indstilles/modtage standpunktskarakter, hvis du har deltaget i undervisningen, har afleveret de skriftlige opgaver og har fået disse godkendt af den pågældende lærer, i et omfang der af skolen skønnes tilstrækkeligt.

Kan en lærer ikke indstille dig til eksamen/afgive standpunktskarakter, forelægges dette for den eksamensansvarlige og uddannelseslederen. Skolen afgør efter drøftelse med pågældende lærer, om du kan indstilles til eksamen, eller om der kan afgives standpunktskarakter.

Kan du ikke indstilles til eksamen, eller mangler du standpunktskarakterer, får det de konsekvenser, der fremgår af den enkelte uddannelsesbekendtgørelse. Der kan ikke udstedes bevis for gennemført skoleperiode, og dette medfører normalt, hvis du ikke senere i uddannelsesforløbet indstilles til eksamen, at du intet bevis får for gennemført uddannelse. Manglende karakterer (eksamens- eller standpunktskarakterer) på grundforløbet medfører, at der ikke kan udstedes bevis for gennemført grundforløb.

Sygdom

Møder eksaminanden ikke frem pga. sygdom, skal skolen have besked straks det er muligt og der kræves en lægeerklæring for at kunne indstilles til en sygeeksamen.

Er eksaminanden nødsaget til at forlade prøven pga. sygdom kræves en lægeerklæring for at kunne indstilles til sygeeksamen.

Udeblivelse

Såfremt eksaminanden udebliver fra en prøve uden gyldig grund, kan skolen, efter skriftlig begrundet anmodning fra eleven, træffe afgørelse om en evt. senere eksamination. Der gøres opmærksom på at alle prøver og eksaminer skal være gennemført for at der kan udstedes skolebevis.

Mundtlige prøver

Eksaminanden skal møde mindst 15 min. før forberedelsestiden/prøven begynder. Ingen elever må komme ind i lokalet, før den tilsynsførende er tilstede.

En elev der udebliver eller kommer for sent til en prøve, har ikke krav på at aflægge prøven.
Er forsinkelsen rimelig begrundet, kan eksaminanden få tilbud om at aflægge prøven på et senere tidspunkt.

Hjælpemidler for hvert enkelt fag fremgår af det eksamensoplæg, der gives af faglæreren.

Ved bedømmelse af eksaminandens præstation medvirker censor.

Omkring eksamens/prøvelokalet skal der udvises en rolig adfærd, således at støj eller anden adfærd, der kan gerere eksaminander, censorer og eksaminatorer ikke finder sted.

Skriftlige prøver

Ved de skriftlige prøver skal eleven senest være til stede 10 minutter før eksamens start.

 • Elever, der kommer for sent til en skriftlig eksamen, kan normalt ikke deltage i pågældende prøve, men må indstille sig til en ny prøve.
 • Bortset fra de tilladte hjælpemidler må der ikke medbringes bøger, papir, kommunikationsudstyr (mobiltelefon el. lign.) eller optegnelser af nogen art, mapper, tasker m.v. i prøvelokalet.
 • De udleverede opgavesæt må ikke bringes uden for lokalet, så længe prøven varer. Opgaver kan dog af lederen bringes fra ét prøvelokale til et andet, hvis det er nødvendigt.
 • Ønsker en elev at henvende sig til en af de tilsynsførende, må det ske ved stilfærdigt at give tegn.
 • Under prøven må eleverne ikke henvende sig til hinanden, hverken med ord eller tegn.
 • De tilsynsførende må ikke meddele eleverne nogen oplysning vedrørende opgaven.
 • Det udleverede papir skal ligge fladt på bordet og må ikke deles i mindre stykker.
 • Eleven må normalt ikke forlade lokalet, før besvarelsen er afleveret. Er det imidlertid nødvendigt for en elev at forlade lokalet under prøven, skal det ske under ledsagelse af en tilsynsførende.
 • Ved aflevering af besvarelserne skal eleven have forsynet forsiden af hvert ark papir med egenhændigt skrevet navn og nummer i henhold til karakterlisten. Forsiden skal endvidere være forsynet med skolens navn, prøvens og opgavens art samt holdnummer. Besvarelser, der ønskes bedømt, skal være skrevet med holdbar skrift.
 • Når en elev har afleveret sin besvarelse af opgaven, skal eleven forlade prøvelokalet.

Specialpædagogiske foranstaltninger

For eksaminander der er omfattet af reglerne i bekendtgørelsen om specialpædagogiske støtte, kan frit benytte de tildelte hjælpemidler. Hjælpemidler må dog ikke give eksaminanden større fordel end øvrige deltagere i prøven eller eksamen.

For elever der ikke er omfattet af reglerne i bekendtgørelsen om specialpædagogisk støtte. Men som har særlige handicap eller andre vanskeligheder, der kan sidestilles hermed, tilrettelægges prøven under former og vilkår. Der imødekommer eksaminandens forudsætninger.

Den enkelte underviser kan træffe bestemmelser om tillæg af tid i forbindelser med forberedelse til den mundtlige eksamen/prøve eller tillæg af til løsning af skriftlige opgaver, såfremt det vurderes at støtte eleven i opgavebesvarelse.

Eksamenssprog

Prøven gennemføreres på Dansk eller Engelsk.

Klager over eksamen

Klager over eksamen meddeles skolen skriftligt senest 2 uger efter meddelelse af karakteren, jf. Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser. For bekendtgørelse klik herKlagen forelægges eksaminator og censor til udtalelse. Når udtalelsen er modtaget, forelægges denne for klageren, som har en uge til at kommentere udtalelsen. Herefter afgør skolen på grundlag af elevens klage, underviserens udtalelse og elevens evt. kommentarer klagesagen. Den skriftlige afgørelse kan resultere i ombedømmelse, omprøve eller afvisning. Afgørelsen meddeles såvel elev, eksaminator og censor. Klager over skolens afgørelser efter bekendtgørelsen om grundfag i erhvervs-uddannelserne, for så vidt angår retslige mangler, skal indgives til skolen inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende.

Hvis klagen ikke tages til følge af skolen, og klageren fastholder klagen, videresender skolen inden 10 dage klagen til ministeriet ledsaget af skolens udtalelse.

Klager over standpunktskarakterer

Klager over standpunktskarakter rettes i første omgang til den pågældende lærer for nærmere uddybelse. Ønsker klageren at fastholde klagen over standpunktskarakteren skal denne afleveres skriftligt til skolen senest 2 uger efter meddelelsen af karakteren. Klagen forelægges den pågældende underviser til skriftlig udtalelse. Når udtalelsen er modtaget, forelægges denne for klageren, som har en uge til at kommentere udtalelsen.

Herefter afgør uddannelseslederen på grundlag af elevens klage, underviserens udtalelse og elevens evt. kommentarer klagesagen. Afgørelsen meddeles såvel elev som underviser. Eventuel anke skal ske til skolens forstander. Endelig afgørelse kan ikke påklages til Undervisningsministeriet.

Se vores retningslinjer for de særlige prøvevilkår, der kan tildeles, hvis du modtager SPS-støtte.

Der er fastsat fælles regler for forlænget tid ved de enkelte prøver. Derudover aftales de præcise prøvevilkår mellem eleven og elevens SPS-vejleder.

Download de særlige prøvevilkår her (pdf åbner i nyt vindue) >

Her kan du se og downloade lokale undervisningsplaner for de forskellige uddannelsesforløb (link til OneDrive – åbner i nyt vindue):

LUP – lokale undervisningsplaner >

(Siden er under opdatering, nov 2023)

Du har mulighed for at snakke med vores studievejledere, hvis du har behpv for særlig støtte, fordi du er ordblind, har svært ved matematikken eller har andre vanskeligheder. Vores vejledere hjælper også meget gerne med en snak om din uddannelse og din fremtid.

Læs mere om studievejledning på Asmildkloster her >