Herunder kan du som elev på Asmildkloster danne dig et overblik over forskellige informationer, der er rettet mod dig som elev. Hvis der er tvivl, er du altid velkommen til at henvende dig til administrationen. 

Tobaksfri skole & skoletid

Det er slut med at tænde en smøg, tage snus eller ryge e-cigaret i skoletiden, når elever starter på en ungdomsuddannelse.

Fra den 31. juli 2021 bliver røgfri skoletid nemlig et lovkrav, og det betyder, at vi på Asmildkloster Landbrugsskole gør klar til en ny hverdag uden røg og damp.

Målet er at vende en tendens, så flere helt holder sig fra at begynde at tage snus og ryge cigaretter og e-cigaretter. Nogen begynder faktisk at ryge, når de starter på en erhvervsskole. Det, synes vi ikke, er det fedeste.

Tobaksfri skole & skoletid er en del af en tobakshandleplan, som regeringen og et flertal af folketingets partier i 2019 blev enige om for at få færre unge til at begynde at ryge.

Område der er omfattet

Tobaksfri skole betyder at det ikke er tilladt at anvende tobaksrelaterede produkter. Man må således hverken ryge, dampe eller snuse på de områder skolen har udpeget som omfattet af politikken.

Tobaksfri skoletid

Tobaksfri skoletid betyder, at elever, kursister, medarbejdere og besøgende skal undlade at anvende tobaksrelaterede produkter i skoletiden. Man må således hverken ryge, dampe eller snuse i skoletiden. Med indførelsen af tobaksfri skoletid må tobaksrelaterede produkter ikke anvendes hverken på eller uden for skolens område i skoletiden. Skoletiden på Asmildkloster Landbrugsskole er defineret som Mandag – torsdag kl. 0800 – 1530, fredag 0800-1200.

Asmildkloster Landbrugsskole har valgt, at politikken gælder for alle tobaksrelaterede produkter, dvs. produkter med tobak og nikotin, der ikke er godkendt som lægemidler – herunder cigaretter, e-cigaretter, tyggetobak, snus, tobaksfri snus, opvarmet tobak og lign. – men også øvrige relaterede produkter som f.eks. e-cigaretter uden nikotin, idet der er en negativ effekt for alle disse produkter.

Sanktioner

Det har vist sig, at politikker på dette område kun lader sig gennemføre, hvis der er tilhørende sanktioner, som håndhæves af skolen. Derfor indføres nedenstående handleplan og sanktioner ved brud på reglerne om tobaksfri skole- og arbejdstid.

På Asmildkloster Landbrugsskole er alle medarbejderne en aktiv del af håndhævelsen af Røgfri Skoletids Politikken. Det betyder, at alle er opmærksomme på overtrædelse af reglerne for røgfri skoletid og reagerer jævnfør politikken og sanktioner.

Alle medarbejdere, der konstaterer overtrædelser viderebringer elevens navn og klasse i en mail eller lignende til nærmeste leder, som viderebringer beskeden, hvis det er nødvendigt ifølge nærværende politik.

På Asmildkloster Landbrugsskole gælder et sanktionssystem med fire trin:

1. Første gang reglen overtrædes, indkaldes eleven til en samtale, hvor reglerne gennemgås og indskærpes. Samtalen registreres i Uddata+, og eleven informeres om hjælp til at blive røgfri.

2. Anden gang reglen overtrædes, indkaldes eleven til en mundtlig advarsel og samtale med det sigte at støtte og hjælpe eleven i gang med ”hjælp til at blive røgfri”, hvis det ønskes. Den mundtlige advarsel registreres i Uddata+.

3. Tredje gang reglen overtrædes, indkaldes eleven til en skriftlig advarsel. Denne gang med henblik på midlertidig bortvisning fra. Det afgøres på den enkelte uddannelse, hvor længe bortvisningen gælder – op til 10 dage. Den skriftlige advarsel registreres i Uddata+.

4. Fjerde gang reglen overtrædes udmeldes eleven fra skolen. På sanktionstrin 2-4 orienteres forældre, hvis eleven er under 18 år, og virksomheden hvis eleven er i lære.

Skolen vil gerne yde hjælp ved et ønske om at stoppe med brugen af tobak og har derfor mulighed for at guide videre til forskellige behandlingstilbud både elektroniske og igennem Sundhedsskolen i Viborg Kommune. Ved studieture, ekskursion og konferencer gælder røgfri skole- og arbejdstid i den programlagte undervisningstid. 

Kræver tilvænning

Vi skal ikke tvinge nogen til at stoppe med at ryge, men vi skal prøve at ændre en kultur ude på skolerne, så det ikke er det, man laver i pauserne – vi håber at få en god dialog med elevrådet om alternative muligheder.

 

Slut med røg, snus og tobak

Asmildkloster Landbrugsskoles rusmiddelpolitik er i overensstemmelse med skolens værdier og målsætninger. Rusmiddelpolitikken fastlægger klare og synlige retningslinjer vedrørende indtagelse af alkohol og andre rusmidler.

Asmildkloster Landbrugsskole ønsker at hjælpe unge til at få et fornuftigt og realistisk forhold til brug af alkohol og andre rusmidler.

På Asmildkloster Landbrugsskole er det ikke tilladt at medbringe, indtage, være påvirket af eller distribuere alkohol eller andre rusmidler i forbindelse med undervisning og aktiviteter, der træder i stedet for normal undervisning. Aktiviteter der træder i stedet for almindelig undervisning kan f.eks. være introdage, hytteture, ekskursioner og øvrige sociale arrangementer.

Skolen kan ved særlige lejligheder give tilladelse til indtagelse af alkohol og kun alkohol under hensyntagen til almindelig ansvarlighed. Dette gælder f.eks.: Fester, caféarrangementer, dimission og kursusaktiviteter. Der kan  gives tilladelse på studierejser, når dagens program er slut – og altid efter aftale med de ansvarlige lærere. For elever under 18 år kræver det en tilladelse fra forældre.

Konkret udmyntes skolens politik således;

Alkohol

Skolens alkoholpolitik er vedtaget på elevrådsmøde den 28.11.2016 og godkendt af skolen.
For elever der må indtage alkohol på skolen, kan det ske i åbningstiden i baren kl. 2000-2300 eller på værelset.  Se nedenstående:

Grundforløb 
– Ingen alkohol på skolen. Ingen alkohol under skoleophold, ej heller andre steder, udenfor skolen.

Hovedforløb 1 samt Afkortet forløb 
– Ingen alkohol på skolen. (Heller ikke i bilerne)
– Alkohol må nydes i skolens Bar om torsdagen.

Hovedforløb2, Lederuddannelser PL & AØ – Kan have 2 genstande pr. person på værelset,  uanset om de er fulde eller tomme.          

En genstand er Alm. Øl (33 cl., u/ 6 pct.), Breezer, Mokai og lignende betragtes som alm. Øl.

Elever der er påvirket af alkohol i undervisningstiden forlader undervisningen og noteres fraværende. Arbejdsgiver underrettes.

Overtrædelse af skolens ryge– eller alkoholpolitik medfører:
1. gang— hjemsendelse fra skolehjem i én uge
Gentagelse—hjemsendelse fra skolehjem resten af den pågående skoleperiode

Rusmidler

Ingen rusmidler er tilladt. Elever der indtager, opbevarer, handler med eller på anden måde er i kontakt med rusmidler bortvises. Elever med misbrug som indgår i et dokumenteret behandlingsforløb kan efter aftale med skolen forblive elev.

Overtrædelse af  skolens regler for alkohol og rusmidler medfører altid underretning af arbejdsgiver, forældre, SU-styrelsen m.v.—selvfølgeligt afhængigt af den enkelte elevs alder og forhold.

Ved mistanke om rusmidler på skolens område eller mistanke om at elever er indtager, opbevarer, handler med eller på anden måde er i kontakt med rusmidler kan skolen gennemføre særlige indsatser, herunder gøre brug af narkohundeteams for konkret opsporing og som forebyggende initiativ.

Asmildkloster Landbrugsskoles studie- og ordensregler fremgår af Guide til hverdagen – der også rummer en række praktiske informationer om skolen og skolens liv.

Vi kalder “Guide til hverdagen” for skolens personalehåndbog til elever

Download ordensregler

Årets Læreplads er en anerkendelse af den gode læreplads. Elever der dimmitterer som landmand, kan indstille deres læreplads/virksomhed til at deltage i konkurrencen om at blive kåret til “Årets Læreplads”. Landbruget er fyldt med gode fortællinger om læremestre, ledere og kolleger der på attraktive arbejdspladser gør en fantastisk indsats for at lære den nye generation af landmand håndværket som en del af praktikken i landbrugsuddannelsen – det vil Asmildkloster Landbrugsskole med Årets Læreplads lyse på!

Foto: Årets Læreplads 2022 – Sandgrav-Gudum, Foto: Ole Sandgrav, Line Andreassen

Elever der dimitterer som landmand fra HF2 EUD og Hf2 EUX kan indstille deres læreplads.

Kriterierne for indstilling til årets læreplads er:

Fagligt
Hvad har du lært som lærling/elev? Nævn gerne konkrete opgaver og forklar, hvordan de adskiller sig fra det, man lærer på landbrugsskolen?

Er der styr på sikkerheden når du arbejder og har du fået den nødvendige oplæring og vejledning så du kan arbejde sikkert og trygt og forebygge farlige situationer når du er på arbejde?

Giver din læreplads sig tid til at du i praktikken lærer det du skal og gerne mere til?

Kollegialt
Hvordan er dit forhold til de andre medarbejdere/kollegaer? Bliver du inddraget i de sociale begivenheder på arbejdspladsen, spiser I frokost sammen mv.?

Hvordan er tonen på din arbejdsplads? Taler i ordentligt til hinanden og er der en god omgangstone? Er der en positiv stemning og kan du som elev få hjælp når der er behov for det?

Ledelse/vejledning
Hvordan sikrer arbejdspladsen, at du lærer, hvad du skal? Ligger der en detaljeret plan fra starten eller klares det undervejs?

Er der klare forventninger til dig og din indsats når du er på arbejde og oplever du at din læremester “går forrest” i arbejdet når der er brug for det?

Giver din læremester / leder dig ansvar, så du “kan vokse med opgaven”?

Giver din arbejdsplads dig anerkendelse og feedback så du bliver dygtigere og lærer nyt?

Lyttes der til dine ideer og input og hvis de er “gode” bliver ideerne så brugt til at lave forbedringer på arbejdspladsen?

Socialt
Har du haft særlige udfordringer i forhold til at finde en praktikplads – familiemæssige, personlige problemer – og hvordan har arbejdspladsen forholdt sig til det?

Er din læreplads engageret i dig som ung? Spørges der til hvordan der går på skolen under skoleophold og der interesse for hvad du laver når du ikke er på arbejde?

Indstil din læreplads HER; Årets løb er kørt – du kan indstille igen i foråret 2023

Deltagelse i undervisning på en erhvervsskole er i sit udgangspunkt vederlagsfrit for eleven.

Der er dog følgende betalinger;

 • Betaling for fotokopier samt elevers egen print. Betalingen beregnes som et gennemsnit pr. elev, ud fra skolens omkostninger hertil.
 • Elever der aktivt tilvælger aktivitetsklubben betaler herfor.
 • Elever der tilvælger privatist eksamen på Akademiuddannelserne betaler herfor.
 • Der betales et a’conto beløb for studieture. Studieture afregnes efter de faktiske omkostninger og opgøres i et regnskab for turen.
 • Der betales et depositum for lånebøger og værelse.

Elever der kan se en fordel i at købe udvalgte bøger til ejendom får mulighed herfor ved skolestart.

Her finder du Asmildkloster Landbrugsskoles prisblad for skoleomkostninger pr. 1. august 2021

Her finder du Asmildkloster Landbrugsskoles prisblad for skoleomkostninger pr. 1. januar 2022

Giver prisbladet anledning til spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte skolens administration direkte på telefon 8667 3222.

Vi hjælper dig også når lektierne driller. Har du brug for hjælp til lektier, projektskrivning eller eksamensforberedelse? Så er vores lektiecafe åben mandag – torsdag fra 15.30 – 17.00.

Her kan du melde en fejl på dit værelse til Asmildkloster Landbrugsskoles – Tekniske service. 
Send en mail med værelsesnummer og beskrivelse af defekten til 

Fejlmeld værelse

Ved at udfylde nedenstående kan du fejlmelde dit værelse og Teknisk Service kan hjælpe dig.

Form Submitted Successfully!

We will contact you as soon as possible.

Asmildkloster samarbejder med STARK Viborg om at levere godt arbejdstøj til gode priser til vores elever. Spar op til 35 % i forhold til vejledende udsalgspris. Se kataloget fra MASCOT og STARK

Læs kataloget

Vi har vores egen webshop, hvor du kan bestille arbejdstøj med logo og meget andet. 

Gå til webshoppen

Et praktikophold i udlandet er ikke bare en stor oplevelse, det kan også have stor betydning for din fremtidige karriere. Hvis du overvejer at tage et praktikophold i udlandet, har vi et bredt netværk, der dækker det meste af verden. Du kan kontakte Asmildkloster Landbrugsskoles studievejledere for yderligere informationer.

Hvis du er elev på en landbrugsuddannelse, kan du opnå rejsegodtgørelse og lønkompensation til ophold i udlandet. Det gælder også i de lande, der traditionelt er størst interesse for, herunder Australien, New Zealand, USA og Canada – men ordningen gælder hele verden.

Kravet er, at du har en uddannelsesaftale med en dansk læremester (landmand), der godkender, at du – som en del af din praktik til landbrugsuddannelsen – tager et ophold i udlandet på mindst 3 måneder og maksimalt 19 måneder. Du kan tage et ophold i udlandet uden en uddannelsesaftale, men så får du ikke lønkompensation via AUB (Arbejdsgivernes UddannelsesBidrag).

Har du ikke praktikplads og uddannelsesaftale, kan det stadig lade sig gøre at komme i praktik i udlandet. Så er der tale om en skoleudsendelse, og her betaler AUB under skoleophold.

Se videoen fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, der kort fortæller dig om praktik i udlandet:

Vil du søge om legat til din praktik i udlandet, kan du søge i Legatbogen – her. Her finder du en oversigt over alle fonde og legater i Danmark.
Vi kan også henvise til Fruervadgårds Mindelegat, som du kan se – herDer er ansøgningsfrist i januar og oktober.
Herudover har FashionForest-legatet netop åbnet for ansøgere. Det er bl.a. et legat for studerende eller forskere inden for landbrug, som brænder for at studere, forske eller arbejde i udlandet. Se mere her.

Søg altid SU inden du starter dit skoleforløb. Du kan søge 1 måned før du er tilmeldt en SU-berettiget uddannelse.

Der er meget du skal vide og du finder det meste på www.su.dk

Er du ikke Dansk statsborger eller bosiddende i Danmark skal du kigge næremere på disse sider:

http://www.su.dk/su/udenlandsk-statsborger/

Elever, der er kommet til skade ved undervisning under arbejdspladslignende forhold, kan søge erstatning.

Læs om forsikring af elever på erhvervsskoler ved at trykke her.

En erhvervsuddannelse gennemføres på baggrund af en uddannelsesaftale. Her er links til UVM’s informationssider herom.

Generel information

Klik Her for links til formularer vedrørende uddannelsesaftaler

Har du styr på din skat?
Had du spørgsmål om skat?

Gå til 'SKAT; Unge og studerende'

Skolens elever kan søge forskellige legater. Du finder her løbende det materiale vi modtager vedrørende legater.

Lauritz Schmidts Fond

Lauritz Schmidts Fond søger at hjælpe unge danske mænd og kvinder, der søger landbrugsuddannelse ved Den Kgl. Veterinær- og Landbrugshøjskole (nu under Københavns Universitet), Århus Universitet og andre ligestillede landbrugsskoler.

Legaterne kan søges som studierejselegater eller til studerende, der anses som værdigt trængende.

Der uddeles et antal legatportioner på ca. kr. 20.000.

Der gælder ingen frist for ansøgninger til denne Fond. Uddeling finder typisk sted forår og efterår.

Den studerende kan søge legatet her, og fremsender ansøgningsskemaet til Lund Elmer Sandager Advokatpartnerselskab, Kalvebod Brygge 39-41, 1560 København V, att.: advokat Peter Sørensen, e-mail: ps@les.dk.

Familielandbruget midtjylland – skolefond

Skolefondens midler kan søges af alle unge, hvor forældrene har tilknytning til Familielandbruget MIDT-Jylland og hvor legatet bruges til ophold på en godkendt landbrugsskole.

Ansøgningen indsendes til Familielandbruget MIDT-Jylland inden, henholdsvis 1. nov. og 1. maj og bliver behandlet på bestyrelsesmøde umiddelbart herefter.

Se fondens hjemmeside her. 

LandboForeningen Midtjyllandsfond støtter:

– Studieophold og uddannelse (dog ikke grundforløb) inden for jordbrugserhverv

– Praktikophold i udlandet

– Forsknings- og udviklingsformål

– Fondes midler kan søges af og uddeles til personer hjemmehørende i LandboForeningen

Midtjyllands område (tidligere Søhøjlandets Landboforening og Landbo Midt).

Se fondens hjemmeside: her. 

Mindelegatet til fordel for unge landbrugsstuderende

Gå til hjemmesiden ved at trykke her.

Det kongelige danske landhusholdningsselskabs Informations-, Rejse- og Uddannelseslegat

Fondens midler skal bl.a. bruges til at støtte unge under landmandsuddannelse eller under videregående jordbrugsuddannelse, til studiets gennemførelse eller til rejser i forbindelse med studiet. 
Ansøgningsfristen er 1. oktober og ansøgningen sendes til:
Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab c/o Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv 3, 1. 1609 København V
 
Besøg deres hjemmeside her. 
 

Stiftelsen Løvstrupgaard

Stiftelsen Løvstrupgaard er en fond, der yder økonomisk støtte (legater) til unges videreuddannelse indenfor jordbrugserhvervene: landbrug, skovbrug, gartneri.Der ydes økonomisk støtte til videreuddannelse inden for:

 • Agrarøkonom.
 • Landbrugets lederuddannelser.
 • De universitære videreuddannelser for landbrug og gartneri.
 • Skovbrugets videreuddannelser.
 • Projekter og studierejser i forbindelse med videreuddannelse
 • Forskningsprojekter inden for landbrug, skovbrug og gartneri.

Ansøgningen (der anvendes ikke ansøgningsskema) skal indeholde:

 • Dokumentation for gennemført grunduddannelse.
 • CV – gerne med en kort redegørelse for en evt. beskæftigelse eller andet, der har haft særlig betydning for videreuddannelsen.
 • Kort projektbeskrivelse med angivelse af målsætning samt beskrivelse af, hvordan et givet projekt eller studierejse tænkes implementeret i videreuddannelsen.
 • Skitsebudget for det skitserede projekt eller studieforløb.
 • Udtalelser og anbefalinger vedr. projekt eller studieforløb.

Der ydes ikke økonomisk tilskud til igangværende projekter.

Ansøgninger for projekter, der planlægges gennemført i perioden fra 1. september 2020 – 31. december 2020 skal indsendes senest mandag d. 17. august 2020.
Ansøgningen sendes via sikker mail til:
Stiftelsen Løvstrupgaard Advokat Jes Andersen (ja@advokathuset.dk)
Advokathuset A/S Hjaltesvej 147500 Holstebro
Svar på ansøgninger gives senest 7. september 2020.

Elever kan have transporttid som har betydning for vurdering af elevens betaling for skolehjem. 

Har eleven en uddannelsesaftale, men under 5 kvarters rejsetid med offentlig transport fra bopæl til skole mandag morgen, samt fra skole til bopæl fredag efter endt skoletid, så skal eleven selv betale for skoleopholdet.

Asmildkloster Landbrugsskoles vurdering af transporttid medtager ventetid udover 30 minutter pr. dag i vurderingen af eleven transporttid.

Tilmeld dig

Læs mere

Livet på skolen

Læs mere

Besøg Asmildkloster

Læs mere