Du kan søge en række forskellige legater som elev på Asmildkloster Landbrugsskole. De forskellige fonde og legater har forskellige krav, fokusområder og målgrupper.

Læs om mulighederne nedenfor.

landbrugselever i undervisningen

Fonde og legater du kan søge

Lauritz Schmidts Fond søger at hjælpe unge danske mænd og kvinder, der søger landbrugsuddannelse ved Den Kgl. Veterinær- og Landbrugshøjskole (nu under Københavns Universitet), Århus Universitet og andre ligestillede landbrugsskoler.

Legaterne kan søges som studierejselegater eller til studerende, der anses som værdigt trængende.

Der uddeles et antal legatportioner på ca. kr. 20.000.

Der gælder ingen frist for ansøgninger til denne Fond. Uddeling finder typisk sted forår og efterår.

Du kan søge legatet her >

Ansøgningsskemaet skal sendes til
Lund Elmer Sandager Advokatpartnerselskab
Kalvebod Brygge 39-41
1560 København V
Att.: advokat Peter Sørensen, e-mail: ps@les.dk.

Skolefondens midler kan søges af alle unge, hvor forældrene har tilknytning til Familielandbruget Midtjylland, og hvor legatet bruges til ophold på en godkendt landbrugsskole.

Ansøgningen indsendes til Familielandbruget Midtjylland inden, henholdsvis 1. nov. og 1. maj og bliver behandlet på bestyrelsesmøde umiddelbart herefter.

Se fondens hjemmeside her > 

Fonden støtter:

 • Studieophold og uddannelse (dog ikke grundforløb) inden for jordbrugserhverv
 • Praktikophold i udlandet
 • Forsknings- og udviklingsformål
 • Fondes midler kan søges af og uddeles til personer hjemmehørende i LandboForeningen

Midtjyllands område (tidligere Søhøjlandets Landboforening og Landbo Midt).

Se fondens hjemmeside her >

Fondens midler skal bl.a. bruges til at støtte unge under landmandsuddannelse eller under videregående jordbrugsuddannelse, til studiets gennemførelse eller til rejser i forbindelse med studiet. 
Ansøgningsfristen er 1. oktober og ansøgningen sendes til:
Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab c/o Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv 3, 1. 1609 København V
 

Asmildkloster Landbrugsskole modtager årligt en donation fra K. Juby Smit’s legat. Legatet uddeles inden for fem områder:

 1. Særlig indsats
 2. Produktionsleder – rollemodel
 3. Agrarøkonom – fremtidens virksomhedsleder
 4. Rollemodel
 5. Social indsats

Læs mere om de fem områder i “Principper for uddeling af K. Juby Smith’s legat på Asmildkloster Landbrugsskole” (pdf) >

Der kan ikke ansøges om støtten. Legatet fordeles efter principperne beskrevet i ovenstående.

Stiftelsen Løvstrupgaard er en fond, der yder økonomisk støtte (legater) til unges videreuddannelse indenfor jordbrugserhvervene: landbrug, skovbrug, gartneri.Der ydes økonomisk støtte til videreuddannelse inden for:

 • Agrarøkonom.
 • Landbrugets lederuddannelser.
 • De universitære videreuddannelser for landbrug og gartneri.
 • Skovbrugets videreuddannelser.
 • Projekter og studierejser i forbindelse med videreuddannelse
 • Forskningsprojekter inden for landbrug, skovbrug og gartneri.

Ansøgningen (der anvendes ikke ansøgningsskema) skal indeholde:

 • Dokumentation for gennemført grunduddannelse.
 • CV – gerne med en kort redegørelse for en evt. beskæftigelse eller andet, der har haft særlig betydning for videreuddannelsen.
 • Kort projektbeskrivelse med angivelse af målsætning samt beskrivelse af, hvordan et givet projekt eller studierejse tænkes implementeret i videreuddannelsen.
 • Skitsebudget for det skitserede projekt eller studieforløb.
 • Udtalelser og anbefalinger vedr. projekt eller studieforløb.

Der ydes ikke økonomisk tilskud til igangværende projekter.

Ansøgningen sendes via sikker mail til:
Stiftelsen Løvstrupgaard Advokat Jes Andersen (ja@advokathuset.dk)
Advokathuset A/S Hjaltesvej 147500 Holstebro
Svar på ansøgninger gives senest 7. september 2020.

Skal du på studierejse med skolen i år?

Søg tilskud til landbrugsrejser i Europa. Tilskud kan søges til både grupperejser og individuelle rejser – dog kun inden for Europas grænser.

Alene i 2022/23 har vi udbetalt over  1/4 mio. kr til mange forskellige rejser.

Ansøgning med oplysninger om

  • rejsemål
  • deltagerantal
  • budget
  • uddannelse 

sendes inden d. 15/10 til

Frands Olsens Rejsefond
Carl Johan Kaalund
kaalund.vejlo@gmail.com