Trivsels- og antimobbestrategi

Enhver skal kunne forvente at blive mødt med respekt, ordentlighed og professionalisme på sin uddannelsesinstitution og arbejdsplads.

Vi har alle et medansvar for den kultur, som hersker på Asmildkloster Landbrugsskole. Derfor skal vi skærpe blikket og tage vare på, at alle mødes med respekt og ordentlighed, både i det daglige arbejde og i de sociale sammenhænge, en uddannelsesinstitution og arbejdsplads er.

Vi tager ikke ansvar for andres misgerninger, men vi tager medansvar for i ord og handling at fremme en ordentlig kultur og medansvar for den kultur, der er og har været.

Vi vil føre en indsats, som ikke er mellem køn. Vi vil føre indsatsen sammen. Imod dem, der ikke vil acceptere ligeværd og respekt.

Elever og medarbejdere på Asmildkloster Landbrugsskole skal i et forpligtende fællesskab arbejde på en adfærd hvor den enkelte lever op til kendetegnene for ”den gode landmand”:

 1. Vi arbejder i et fællesskab og er ordentlige overfor hinanden
 2. Der er plads til alle men ikke til alt
 3. Vi accepterer og respekterer forskelligheder
 4. Vi hjælper hinanden
 5. Vi anerkender hinanden

Som elev og medarbejder på Asmildkloster skal du deltage i skolens fællesskab og opføre dig med respekt og tolerance overfor både elever og medarbejdere. Din og andre elevers trivsel er en forudsætning for læring, og alle skal være glade for og trygge ved at være på Asmildkloster.

Formål

Formålet med denne trivsels- og antimobbestrategi er at sikre et godt læringsmiljø med trivsel og forebygge mobning og respektløs adfærd, herunder ved brug af digitale medier både på Asmildkloster Landbrugsskole i skoletiden og i fritiden.

Vi tolererer ikke mobning og respektløs adfærd i nogen form.

Mobning og respektløs adfærd er et fælles problem, som alle på Asmildkloster Landbrugsskole har ansvar for at forebygge og reagere på.

Hvad kan respektløs adfærd være?

 • Verbal overfusning, utilregnelighed, aggressivitet, nedsættende tale, tilsvining, hånlighed/sarkastiske bemærkninger, bagtaleri, lyvende eller truende adfærd, hentydninger
 • Uærlighed, brudte aftaler/fortrolighed, ikke til at stole på, illoyalitet, tager æren for andres arbejde, uvederhæftighed
 • Uønsket (fysisk) kontakt – massage, kram, kys, berøringer, ’nus i nakken’, tilnærmelser/tilbud om sex, overskridelse af personligt rum
 • Respektløshed – at blive ignoreret, afbrudt, udsmidning af personlige effekter fra arbejdspladsen, ingen værdiansættelse af bestemte typer arbejde, ingen ros/tak for overarbejde
 • Forskelsbehandling pga. køn, racistiske/homofobiske bemærkninger

Hvad er mobning?

Mobning er systematisk forfølgelse eller udelukkelse af en enkelt person i en sammenhæng, hvor personen er nødt til at være. En person er mobbet, når personen gentagne gange og over en vis tid bliver udsat for negative handlinger fra en eller flere personer. Digital mobning kan være sværere at opdage, den er mere anonym, og rollerne kan være mere uklare.

Eksempler på digital mobning er:

 • at lægge eller dele krænkende eller diskriminerende tekst eller billeder på sociale medier.
 • at udelukke bestemte personer fra sociale fora, f.eks. fra en klassegruppe på Facebook.

Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) definerer mobning således:

 • Mobning i skolen udspringer af utrygge kulturer i klasser eller på de forskellige årgange.
 • Mobning kan ses som udstødelsesdynamikker mellem mennesker i sociale sammenhænge, som børn og unge ikke har mulighed for at trække sig fra. Mobbeprocesser markerer et fællesskab, hvor nogle anerkendes som værdige medlemmer, mens andre ikke anerkendes, og derfor udstødes som uværdige medlemmer af fællesskabet. Dermed defineres fællesskabet af, hvem der ikke er med.
 • Mobning handler om mere end blot et offer og en mobber. Det handler også om tilskuere og medløbere, som mere eller mindre bevidst accepterer udstødelsen eller nedværdigelsen af et eller flere af gruppens medlemmer.
 • Mobning er et gruppefænomen, og bekæmpelse af mobning i skolen handler i høj grad om at ændre kollektive dynamikker i klasser eller på årgange. Mobning handler altså ikke om svage elever, men om elever, som bliver gjort svage i et fællesskab.

Vi forebygger mobning ved:

 • at lægge vægt på en udviklende og forpligtende adfærd mellem alle på skolen
 • at være i tæt dialog med hinanden gennem hele vores virke på skolen gennem samtaler mellem  medarbejdere og den enkelte elev.
 • at arbejde for et miljø, der fremmer hjælpsomhed, samarbejde, tolerance og accept, så elever og medarbejdere ikke alene kan bruge deres egen energi på skole, men også kan få del i den synergi, der opstår, når fællesskabet er positivt for den enkelte.
 • Vi arbejder mod, at den enkelte bliver set, som hvem de er, og ikke hvad de er!

Handleplan

Hvad sker der ved anmeldelser fra elever, der føler sig mobbet eller udsat for respektløs adfærd, eller ved anmeldelser fra elever, der er vidne til mobning eller respektløs adfærd af andre på skolen?

 • Skaden anmeldes til klasselærer, kontaktlærer, mentor eller skolens ledelse / arbejdsmiljørepræsentant
 • Skadens omfang afdækkes, og indenfor 5 arbejdsdage er der lagt en handleplan af den ansvarlige leder
 • Berørte elever/medarbejdere hjælpes og bistås i det videre forløb.
 • Der gives støtte til at få handlingerne stoppet.
 • Det videre forløb planlægges sammen med de involverede.
 • Ved grove overtrædelser kan det medføre bortvisning og udmeldelse af skolen

Da sagerne kan være meget forskellige, vil handleplanen udarbejdes individuelt for den enkelte situation.

Alle etablerede handleplaner indgår i skolens arbejdsliljøindsats og evalueres årligt i Samarbejds-/arbejdsmiljøudvalget med henblik på løbende status, evaluering og mulige indsatser.

KLAGEINSTANS Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM)

Ovenstående er senest drøftet og vedtaget på SU/AMU møde i april 2023 og drøftet efterfølgende på næstkommende elevrådsmøde.

Ønsker du mere information?
Du er altid  velkommen til at kontakte os, hvis du har yderligere spørgsmål.  

Gå til kontakt os